ekologiczne drogi - jak wyzwania czekają przed drogownictwem?

Ekologiczne drogi

Ekologiczne drogi przestają być modne i stają się potrzebne bo drogownictwo wytwarza obecnie największe ilości gazów cieplarnianych. Odbywa się to w sposób bezpośredni, poprzez energię wykorzystywaną w procesach wydobycia surowców, produkcji materiałów, transportu i wykonywanych robót oraz pośrednio poprzez emisje pochodzące z użytkowanych pojazdów.

Laboratorium drogowe - prace związane z przesiewaniem gruntu

Recepta - projektowanie stabilizacji z użyciem ziarnistego dodatku hydrofobowego

Laboratoryjne projektowanie składu mieszanki stabilizacji Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju stabilizacji gruntu spoiwem przed przystąpieniem do robót najważniejsze jest odpowiednie zaprojektowanie mieszanki grunto-cementu wraz z odpowiednią ilością stosowanego dodatku. Każdy stabilizacja jest poprzedzona badaniami gruntu rodzimego, ale to wyniki wykonanych próbek dają ostateczny pogląd celowości stosowania danego spoiwa czy dodatku. Recepta to dokument zawierający wyniki badań gruntu wraz z podaną ilością składników niezbędnych…

spoiwa drogowe - zastosowanie i podział

Spoiwa drogowe

Spoiwa – podział Spoiwa mineralne z powodzeniem są stosowane w drogownictwie na całym świecie. Jako materiał budowlany, spoiwa stosowane są w drogownictwie do budowy dróg (konstrukcja jezdni lub ciągi pieszo-rowerowe) oraz wszelkich obiektów inżynierskich np. jako składnik betonu. Po zastosowaniu spoiwa mineralnego występuje wiązanie, które jest procesem chemicznym zachodzącym między spoiwem, a wodą. Skutkiem tego procesu jest twardnienie, co przenosi się na wzrost wytrzymałości.    Podział…

Przedwczesne uszkodzenie drogi - jakie mogą być przyczyny?

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czy uszkodzenie drogi, nad którym właśnie się zastanawiasz nastąpiło przedwcześnie, przeczytaj ten artykuł. Diagnostyka i ocena nawierzchni drogowych jest złożonym i szerokim zagadnieniem, niemniej staramy się krótko i przystępnie opisać podstawy. Sądzimy, że znajdziesz dla siebie coś interesującego. Być może pomoże Ci to podjąć kolejną trafną decyzje, konieczne do rozwiązania Twojego problemu. A w przyszłości zwiększyć trwałość Twoich dróg. Spis treści Okres eksploatacji drogi Dlaczego…

Co to jest stabilizacja gruntu i jakie są metody stabilizacji gruntu

Stabilizacja gruntu

W przypadku napotkania na budowie inwestycji drogowej gruntów o niskiej nośności najczęściej wymagane jest ich wzmocnienie przed przystąpieniem do dalszych robót konstrukcyjnych. Jedną z najpopularniejszych i bardzo efektywnych metod radzenia sobie z tego typu sytuacjami jest stabilizacja gruntu. Istnieje kilka metod oraz materiałów wykorzystywanych do stabilizacji podłoża, które zależne są od napotkanego rodzaju gruntu oraz wymaganego efektu końcowego. Metody te zaliczamy do grupy stabilizacji chemicznych gruntu.

Środek jonowymienny do stabilizacji

Tradycyjna stabilizacja cementem jest skuteczną metodą ulepszania podłoża w przypadku występowania niekorzystnych warunków gruntowych na terenie inwestycji. Mimo to, z uwagi na charakterystykę materiału jakim jest grunt, często nie wykorzystujemy pełnych możliwości jakie daje nam cement i jego wiązania. Właśnie dlatego powstały środki jonowymienne wpływające korzystnie na hydratację cementu. Prekursorem tego rodzaju chemii jest holenderska firma Geo-Products B.V. (http://geo-products.com/, https://geosta.com/en/), oferująca od wielu…

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym

Spoiwa hydrauliczne W drogownictwie stabilizacja gruntu jest procesem znanym i powszechnie stosowanym. W przypadku zastosowania spoiwa hydraulicznego, mamy wówczas do czynienia ze stabilizacją chemiczną, która powoduje zmiany w strukturze gruntu. Wykonuje się ją najczęściej poprzez wymieszanie powierzchniowej warstwy gruntu z odpowiednio dobranym rodzajem spoiwa hydraulicznego, a następnie właściwym jej zagęszczeniem. Połączenie gruntu ze spoiwem odbywa się w większości przypadków bezpośrednio na budowie. Istnieje również możliwość wykonania mieszanki grunt-spoiwo…

Pielęgnacja stabilizacji

Pielęgnacja warstwy, to ostateczny krok w procesie stabilizacji gruntu spoiwem. Po zakończeniu wszystkich etapów stabilizacji gruntu, wykonana warstwa powinna zostać zabezpieczona przed utratą wilgotności. Poprzez proces pielęgnacji następuje stabilne uzyskanie założonych parametrów wytrzymałościowych oraz dzięki utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności warstwy ograniczenie ilości spękań skurczowych i ich rozwarcia w mieszance grunt-spoiwo. Procesy zachodzące w stabilizacji Już w początkowym etapie stabilizacji, w momencie wymieszania gruntu ze spoiwem,…

Osuszanie gruntu wapnem . Traktor z siewnikiem dozujący materiał osuszający.

Stabilizacja wapnem

Wzrost cen materiałów tradycyjnych np. kruszywo, cement sprawia, że już na etapie projektowania inwestycji szuka się oszczędności lub sposobów na podniesienie tempa prac przy jednoczesnym zachowaniu jakości robót. Dużą rolę odgrywa stabilizacja wapnem.