Laboratorium drogowe - badania dla stabilizacji gruntów

Wykonujemy badania laboratoryjne dla stabilizacji gruntów, zarówno dla stabilizacji hydrofobowej jak i dla klasycznych stabilizacji spoiwami. Opracowujemy recepty laboratoryjne stabilizacji gruntów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wykonujemy badania kontrolne w trakcie robót, oraz odbiorowe po ich zakończeniu.

PROJEKTOWANIE STABILIZACJI - RECEPTA LABORATORYJNA

W ramach projektowania stabilizacji gruntu spoiwami wykonujemy kompleksowo badania zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przede wszystkim są to:

 • wilgotnoś optymalna i maksymalna gęstość objętościowa;
 • krzywa uziarnienia (analiza granulometryczna sitowa);
 • zawartości organiki;
 • odczyn pH;
 • wytrzymałości na ściskanie;
 • wskaźnik mrozoodporności;
 • współczynniki podciągania kapilarnego S i R.

Materiał gruntowy do badań pobieramy na budowie, bądź też wykonujemy badania dla materiału dostarczonego przez zleceniodawcę. Podczas obecności na budowie wykonujemy badania kontrolne nośności na spodzie projektowanej warstwy - weryfikujemy grupę nośności podłoża.

Na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych oceniamy przydatność materiału gruntowego do wykorzystania do stabilizacji. Określamy ilości spoiw i ewentualnie dodatków do stabilizacji. W przypadku konieczności modyfikacji krzywej uziarnienia materiału gruntowego określamy rodzaj i ilości materiału doziarniającego. Dostarczamy kompletne recepty stabilizacji gruntu.

badanie rm

BADANIA ODBIOROWE - KONTROLNE W TRAKCIE ROBÓT ORAZ NOŚNOŚCI PO WYKONANIU PRAC

Wykonujemy badania kontrolne w trakcie robót oraz odbiorowe po ich zakończeniu:

 • pobranie próbek na budowie i oznaczenie wytrzymałości na ściskanie stabilizowanego materiału;
 • pobranie próbek na budowie i współczynników podciągania kapilarnego S i R
 • po wykonaniu warstwy oznaczenie nośności przy użyciu płyty statycznej VSS
 • wskaźnik zagęszczenia lo
 • nośność warstwy przy użyciu lekkiej płyty dynamicznej

badanie VSS

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Badania laboratoryjne wyceniami indywidualnie w zależności od rodzaju badań, ich ilości (wymagań specyfikacji) czy lokalizacji budowy. Zapraszamy do wysyłania zapytań ofertowych na [email protected] załączając dokumentację dla danej inwestycji, w tym przede wszystkim STWiORB.

Laboratorium drogowe Nascon - Czytaj więcej
Laboratorium drogowe Nascon

Jako firma działamy w drogownictwie od 2011 roku. Oprócz produkcji ziarnistego dodatku hydrofobowego SiccaBASE, od początku działalności firmy funkcjonuje również nasze laboratorium drogowe, które uczestniczy praktycznie na każdym etapie wykonania stabilizacji drogowej, której jesteśmy częścią.

Wczesna obecność na budowie

Laboratorium bierze aktywny udział w ocenie warunków gruntowych na budowie jeszcze przed przystąpieniem do prac. Jesteśmy obecni na terenie inwestycji w celu pobrania próbek gruntu do przygotowania Recepty laboratoryjnej. Już na tym etapie dokonujemy wstępnej oceny makroskopowej gruntu, kontrolujemy nośność podłoża zalegającego bezpośrednio pod zaprojektowaną warstwą. Te czynności już na wczesnym etapie pozwalają na ocenę zgodności z parametrami zawartymi w projekcie. Są to między innymi grupa nośności podłoża (np. G3, G4) oraz ocena stanu i rodzaju gruntu rodzimego. W przypadku wystąpienia niezgodności z dokumentacją, Wykonawca otrzymuje zalecenia dotyczące odpowiedniego przygotowania projektowanej warstwy do prac stabilizacyjnych.

Recepta laboratoryjna

W naszym laboratorium badamy próbki gruntu pobrane przez nas bezpośrednio z terenu Inwestycji, bądź próbki dostarczone przez Zleceniodawcę. Przed zaprojektowaniem mieszanki grunto-cementu, grunt badamy przede wszystkim pod kątem przydatności do stabilizacji. W tym celu badamy skład uziarnienia gruntu, zawartość części organicznych oraz oznaczamy wilgotność optymalną, która ma szczególnie znaczenie podczas przygotowania próbek do badania wytrzymałości na ściskanie. Wyniki wytrzymałości na ściskanie są z kolei decydujące podczas ustalania zawartości ilości cementu lub spoiwa w projektowanej mieszance. W przypadku projektowania mieszanki grunto-cementu z ziarnistym dodatkiem hydrofobowym trwale zwiększającym odporność na absorpcję kapilarną wody, oprócz spełnienia parametrów wytrzymałościowych, niezbędne jest spełnienie poziomu głównej charakterystyki współczynnika nasiąkania S oraz współczynnika odporności na absorpcję kapilarną R.

Zobacz również artykuł - Ile trwa wykonanie recepty laboratoryjnej stabilizacji spoiwami hydraulicznymi?

Doradztwo techniczne na budowie oraz badania w trakcie robót, badania po wykonaniu warstwy

Na życzenie Wykonawcy jesteśmy również obecni na budowie w dniu wykonywania robót stabilizacyjnych. Służymy swoim doświadczeniem przy wykonywaniu stabilizacji na wszystkich jej etapach, doradzamy w sytuacjach problematycznych czy nietypowych. Pobieramy próbki do badań laboratoryjnych. Posiadamy w pełni wyposażone laboratorium, w którym następnie przeprowadzamy badania próbek stabilizowanego gruntu zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla danej inwestycji. Opracowujemy i przekazujemy raporty z badań. Wykonujemy badania nośności warstwy po jej wykonaniu, mamy do dyspozycji zarówno płyty dynamiczne jak i statyczne do badania VSS.