Modernizacja magistrali E75 na odcinku Sadowne - Czyżew

Zamawiający: PKP PLK S.A.
Wykonawca: INTERCOR sp. z o.o.
Inżynier: SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Polska
Projektant:
SYSTRA SA Polska
Roboty stabilizacyjne: SONPOL
Typ drogi: drogi serwisowe KR2 przy linii mgistralnej, podłoże G3, G4
Produkt: dodatek hydrofobowy SiccaBASE® - podbudowa zasadnicza z warstwy stabilizacji bezpośrednio pod MMA
Okres realizacji: 2019

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Firma zaproponowała korzystną dla Generalnego Wykonawcy propozycję optymalizacji zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni dla dróg serwisowaych przy linii magistralnej oraz zadeklarowała aktywny udział w procesie uzgodnień nowych konstrukcji. Zaprojektowane przez Nascon konstrukcje zamienne uzyskały pozytywną ocenę zarówno autora dokumentacji firmy Systra jak i firmy Suez-Safage pełniącej rolę Inżyniera.

Sytuacja

Inwestycja wykonywana na zlecenie PKP PLK S.A. W zakresie prac znalazły się także przebudowy dróg serwisowych wzdłuż magistrali kolejowej. Warunki gruntowe G3 oraz G4. Zaprojektowane pierwotnie konstrukcje KR2 z układem warstw górnych oraz dolnych zgodnym z Katalogiem 2014.

Problem

Generalny Wykonawca poszukiwał rozwiązania, które przyspieszy mu prace na poziomie dolnych warstw konstrukcji oraz zoptymalizuje koszty. Warunki gruntowe zaklasyfikowano jako G3 i G4.

Rozwiązanie

Ostatecznie Generalny Wykonawca zdecydował się na optymalizację, w wyniku której warstwa stabiizacji z dodatkiem hydrofobowym SiccaBASE utworzyła podbudowę zasadniczą oraz dolne warstwy konstrukcji. W ramach optymalizacji blisko dwukrotnie zmniejszono grubość zaprojektowanych konstrukcji.

null
KLIENT
Jedna z największych firm budowlanych w Polsce mieszcząca się w 2019 roku na liście top 15 realizująca w Polsce największe kontrakty drogowe i kolejowe
null
CEL
Wprowadzenie optymalizacji istniejących w dokumentacji technicznej konstrukcji w sposób ograniczający roboty ziemne oraz koszty z zachowaniem trwałości zmęczeniowej konstrukcji pierwotnych. Wprowadzenie rozwiązania nie pogarszającego jakości co warunkowało uzyskanie akcpetacji.
null
KORZYŚĆ
Ograniczenie robót ziemnych oraz znaczne przyspieszenie robót.