Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 przejście przez m. Brzozów Stary

Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Wykonawca: INVEST AG Sp. z o.o.
Inżynier: jednostka wewnętrzna Zamawiającego
Projektant: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej sp. z o.o.
Roboty stabilizacyjne: Roboty Ziemne KUBIAK
Typ drogi: droga wojewódzka
Kategoria i podłoże: KR4, podłoże G4
Okres realizacji: 2019 r.

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Zaprojektowana technologia stabilizacji hydrofobowej w przekroju ulicznym ze względu na stwierdzone w badaniach geotechnicznych występowanie podłoża o grupie nośności G4, wymagana przez Inwestora w założeniach projektowych.

Sytuacja

Inwestycja wykonywana w formule "zbuduj", gdzie pierwotnie w projekcie konstrukcji nawierzchni zaprojektowano stabilizację gruntu z zastosowaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego zwiększającego w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody.

Problem

Generalny Wykonawca chciał zmniejszyć ilość robót ziemnych i przyspieszyć proces wykonania inwestycji.

Rozwiązanie

Wykonawca zawnioskował o zmianę konstrukcji na etapie realizacji. Zamiana dotyczyła zwiększenia grubości stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym z 20 cm na 35 cm i zrezygnowania z warstwy mrozoochronnej z piasku o grubości 20cm. Indywidualny projekt pozwolił pominąć wymaganie Katalogu dotyczącego stosowania warstw mrozoochronnych.

null
KLIENT
Firma, która świadczy usługi głównego wykonawcy na kontraktach drogowych z infrastrukturą towarzyszącą. Pracuje w województwie Mazowieckim.
null
CEL
Zmniejszenie ilości robót ziemnych oraz optymalizacja kosztów.
null
KORZYŚĆ
Skrócenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztów inwestycji.