dłoń trzymająca grunt

Ocena warunków gruntowych i opracowanie skutecznych rozwiązań stabilizacji

Warunki gruntowo-wodne - ocena W jakim celu ocenia się warunki gruntowo-wodne? Ocena warunków gruntowych oraz wodnych powinna każdorazowo poprzedzać prace związane z projektowaniem budowy bądź przebudowy drogi. Obok określenia projektowego obciążenia danej drogi, jest to najważniejsza zmienna, konieczna do prawidłowego doboru konstrukcji nawierzchni. Określenie warunków gruntowo-wodnych jest bardzo istotne, niezależnie, czy projektowanie sprowadza się do…

rozsiewanie dodatków w procesie stabilizacji chemicznej gruntu

Stabilizacja chemiczna gruntu

Czym jest stabilizacja chemiczna? Stabilizacja chemiczna gruntu to grupa metod trwałego wzmacniania i utrwalania gruntu, wykonywanych przy wykorzystaniu różnego rodzaju środków chemicznych, które miesza się z gruntem oraz ewentualnie z wodą. Stabilizacja gruntu znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie komunikacyjnym: drogowym czy kolejowym, ale także na przykład przy budowach składowisk i magazynów. W zależności od…

sita laboratoryjne do badania krzywej uziarnienia gruntu - analiza granulometryczna

Stabilizacja mechaniczna gruntu

Czym jest stabilizacja mechaniczna gruntu? Stabilizacja mechaniczna gruntu to jeden ze sposobów wzmocnienia podłoża. Inaczej mówiąc, jest to zespół czynności prowadzących do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia materiału gruntowego, zapewniającego trwały wzrost wytrzymałości mechanicznej gruntu. Metoda ta sprowadza się w pewnym uproszczeniu do zaprojektowania odpowiedniego składu granulometrycznego mieszanki gruntowej, czyli mieszaniny gruntu rodzimego oraz materiału doziarniającego, a…

Stabilizacja gruntu cementem

Stabilizacja gruntu cementem

Stabilizacja gruntu cementem jest jedną z najpowszechniej używanych metod wzmocnienia podłoża gruntowego w Polsce. Związane jest to z łatwością wykonania, dużą szybkością robót budowlanych oraz niskim kosztem przy jednoczesnym osiągnięciu zadowalających efektów. Stabilizacja cementem - zasada działania Stabilizacja gruntu cementem posiada mieszaną strukturę, składającą się z sztywnego szkieletu nośnego oraz wypełnienia agregatami niezwiązanych cząstek gruntu.…

Proces stabilizacji gruntu

Proces stabilizacji gruntu

Metody stabilizacji gruntu spoiwem Warstwa stabilizowanego gruntu będzie się różnić w zależności od zastosowanego rodzaju spoiwa np. cementu, wapna czy szeregu dostępnych na rynku spoiw drogowych. Zarówno wybór jak i efekty wykonania są zależne od rodzaju, stanu, wilgotności gruntu, wymaganego efektu wzmocnienia oraz rodzaju konstrukcji, jaka ma powstać na danym gruncie. Stabilizacja gruntu polepsza ich…

ekologiczne drogi - jak wyzwania czekają przed drogownictwem?

Ekologiczne drogi

Ekologiczne drogi przestają być modne i stają się potrzebne bo drogownictwo wytwarza obecnie największe ilości gazów cieplarnianych. Odbywa się to w sposób bezpośredni, poprzez energię wykorzystywaną w procesach wydobycia surowców, produkcji materiałów, transportu i wykonywanych robót oraz pośrednio poprzez emisje pochodzące z użytkowanych pojazdów.

Laboratorium drogowe - prace związane z przesiewaniem gruntu

Recepta - projektowanie stabilizacji z użyciem ziarnistego dodatku hydrofobowego

Laboratoryjne projektowanie składu mieszanki stabilizacji Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju stabilizacji gruntu spoiwem przed przystąpieniem do robót najważniejsze jest odpowiednie zaprojektowanie mieszanki grunto-cementu wraz z odpowiednią ilością stosowanego dodatku. Każdy stabilizacja jest poprzedzona badaniami gruntu rodzimego, ale to wyniki wykonanych próbek dają ostateczny pogląd celowości stosowania danego spoiwa czy dodatku. Recepta to dokument zawierający…

spoiwa drogowe - zastosowanie i podział

Spoiwa drogowe

Spoiwa – podział Spoiwa mineralne z powodzeniem są stosowane w drogownictwie na całym świecie. Jako materiał budowlany, spoiwa stosowane są w drogownictwie do budowy dróg (konstrukcja jezdni lub ciągi pieszo-rowerowe) oraz wszelkich obiektów inżynierskich np. jako składnik betonu. Po zastosowaniu spoiwa mineralnego występuje wiązanie, które jest procesem chemicznym zachodzącym między spoiwem, a wodą. Skutkiem tego…

Co to jest stabilizacja gruntu i jakie są metody stabilizacji gruntu

Stabilizacja gruntu

W przypadku napotkania na budowie inwestycji drogowej gruntów o niskiej nośności najczęściej wymagane jest ich wzmocnienie przed przystąpieniem do dalszych robót konstrukcyjnych. Jedną z najpopularniejszych i bardzo efektywnych metod radzenia sobie z tego typu sytuacjami jest stabilizacja gruntu. Istnieje kilka metod oraz materiałów wykorzystywanych do stabilizacji podłoża, które zależne są od napotkanego rodzaju gruntu oraz wymaganego efektu końcowego. Metody te zaliczamy do grupy stabilizacji chemicznych gruntu.

Środek jonowymienny do stabilizacji

Tradycyjna stabilizacja cementem jest skuteczną metodą ulepszania podłoża w przypadku występowania niekorzystnych warunków gruntowych na terenie inwestycji. Mimo to, z uwagi na charakterystykę materiału jakim jest grunt, często nie wykorzystujemy pełnych możliwości jakie daje nam cement i jego wiązania. Właśnie dlatego powstały środki jonowymienne wpływające korzystnie na hydratację cementu. Prekursorem tego rodzaju chemii jest holenderska…