wygląd nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec-Oszczeklin

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykonawca: PBD S.A. Kalisz
Inżynier: jednostka wewnętrzna Zamawiającego
Projektant: Wiktor Piętka
Roboty stabilizacyjne: DORBUD - Janusz Czyż
Typ drogi: droga powiatowa
Kategoria i podłoże: KR2
Okres realizacji: kwiecień 2020

Środek zastosowany do stabilizacji:

ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® o powierzchni właściwej > 2500 cm2/g - optymalna recepta opracowana przez Nascon - ilości minimalne nakładane wymogiem SST (dodatku i cementu).

Dlaczego wybrano Nascon?

Stabilizacja hydrofobowa uwzględniona w projekcie. Skorzystano z możliwości optymalizacji całej konstrukcji.

Sytuacja

Inwestycja wykonywana w formule "zbuduj", gdzie pierwotnie w projekcie konstrukcji nawierzchni zaprojektowano stabilizację gruntu z zastosowaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego zwiększającego w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody.

Problem

Stwierdzono w badaniach geotechnicznych występowanie w nasypie budowlanym kruszywa o słabej wytrzymałości, domieszek gliny, oraz w warstwie nasypu niekontrolowanego gliny, piasku gliniastego, żwiru przemieszanego z glebą, kamieniami, co skutkowało określeniem warstwy i podłoża jako nienośnej.

Rozwiązanie

Stabilizacja z wykorzystaniem środka hydrofobowego w znaczący sposób przyśpieszyła proces przebudowy poprzez wyeliminowanie wymiany gruntu, a konstrukcja uzsykała wymaganą trwałość zmęczeniową.

null
KLIENT
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz działa od 1992r. Zajmuje się wykonawstwem robót drogowych, produkcją mas bitumicznych oraz świadczeniem usług sprzętowo-transportowych.
null
CEL
Optymalizacja ilości robót ziemnych, skrócenie czasu wykonywania, maksymalne wykorzystanie materiału rodzimego przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni. Trwałe uzyskanie hydrofobowych właściwości warstwy.
null
KORZYŚĆ
Sprawne wykonanie inwestycji i szybkie oddanie 3,5 km odcinka drogi do użytkowania - okres od rozpoczęcia prac stabilizacyjnych do ułożenia na całym odcinku warstwy wiążacej wyniósł 29 dni. Dodatkowe korzyści to również zmniejszenie utrudnień w ruchu, istotne zmniejszenie zakresu robót ziemnych.