Ziarnisty dodatek hydrofobowy do wykonywania podbudowy i ulepszonego podłoża

SiccaBASE posiada Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU) wyrobu wydaną zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Zgodnie z wymaganiami wyrób posiada Aprobatę Techniczną w krajowym systemie "2+”, wydaną przez upoważnioną jednostkę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) tj. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, o numerze AT/2011-02-2731/2.

Zgodnie z wymaganiami produkcja wyrobu SiccaBASE posiada system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) certyfikowany przez jednostkę niezależną posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA nr AC 157) tj. Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. Dla wyrobu SiccaBASE wydany został Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 157-UWB-115. Dodatkowo wyrób SiccaBASE posiada Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny (PZH), potwierdzający bezpieczeństwo stosowania wyrobu. Każdy z dokumentów przekazywany jest na życzenie zainteresowanej strony.

Ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® spełnia wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST D.04.12.01. Pozwala na wykonanie podbudowy zasadniczej poprzez:
stabilizację istniejącego gruntu spoistego,
stabilizację mieszanek gruntowo-kruszywowych,
recykling istniejącej podbudowy (przebudowa drogi).

Warstwa wykonana tą metodą pełni funkcję ulepszonego podłoża, podbudowy zasadniczej lub dolnej warstwy podbudowy zasadniczej co oznacza, że bezpośrednio na niej można układać warstwy jezdne z mieszanek mineralno-asfaltowych dla kategorii ruchu od KR1 do KR7.

Warunki zastosowaniawarstywy stabilizowanej dodatkiem SiccaBASE®

Głównym wymaganiem dla materiału przeznaczonego do stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody jest niezbędna minimalna zawartość drobnych frakcji <0,063 mm. Oznacza to, że często problematyczne grunty spoiste mogą być wykorzystane jako materiał nośny o bardzo dobrych parametrach technicznych trwałych w czasie.

Decydującym czynnikiem przydatności materiału do wykonania warstwy stabilizowanej dodatkiem jest spełnienie wymagań w zakresie: współczynnika nasiąkania S, współczynnika odporności na absorpcję kapilarną R oraz modułu sprężystości E zastabilizowanego materiału.

Proces wbudowaniawarstwy stabilizowanej dodatkiem SiccaBASE®

Proces wbudowania warstwy z wykorzystaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego SiccaBASE® jest realizowany za pomocą typowego sprzętu używanego przy stabilizacji:
rozrzutniki mas sypkich, siewniki,
recyklery drogowe, gruntomieszarki,
walce gładkie bądź okołkowane,
równiarki samojezdne lub doczepne,
polewaczki, beczkowozy.

Możliwe jest również wykonanie warstwy w procesie recyklingu istniejących warstw nawierzchni (wraz z podłożem gruntowym). Ogranicza to korytowanie związane z rozbiórką zdegradowanej konstrukcji.

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.

0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość

Zostaw wiadomość

Imię
* Treść
Start

Potrzebujesz pomocy? Wyślij zapytanie online.

* Twoje imię
* Treść
Zadaj nam pytanie
Wsparcie

Zostaw nam uwagi lub wskazówki!

Jak oceniasz rozmowę?