Stabilizacja hydrofobowa - dodatek SiccaBASE - prace w ramach projektu przebudowa linii E75

Modernizacja magistrali E75 na odcinku Sadowne - Czyżew

Zamawiający: PKP PLK S.A.
Wykonawca: INTERCOR sp. z o.o.
Inżynier: SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Polska
Projektant:
SYSTRA SA Polska
Roboty stabilizacyjne: SONPOL, INKOP
Typ drogi: drogi serwisowe KR2 przy linii mgistralnej, podłoże G3, G4
Produkt: dodatek hydrofobowy SiccaBASE® - podbudowa zasadnicza z warstwy stabilizacji bezpośrednio pod MMA
Okres realizacji: 2019
Dlaczego wybrano Nascon?
Firma zaproponowała korzystną dla Generalnego Wykonawcy propozycję optymalizacji zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni dla dróg serwisowaych przy linii magistralnej oraz zadeklarowała wsparcie w procesie uzgodnień nowych knstrukcji. Zaprojektowane przez Nascon konstrukcje zamienne przeszły pozytywną ocenę zarówno autora dokumentacji firmy Systra jak i firmy Suez-Safage pełniącej rolę Inżyniera.
Produkt zastosowany w trakcie stabilizacji
Ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE. Recepta opracowana przez Nascon zapewniła uzyskanie wymagań jakościowych przy minimlnej, wymaganej przez Specyfikację ilości dodatku hydrofobowego.
Sytuacja

Inwestycja wykonywana na zlecenie PKP PLK S.A. W zakresie prac znalazły się także przebudowy dróg serwisowych wzdłuż magistrali kolejowej. Warunki gruntowe G3 oraz G4. Zaprojektowane pierwotnie konstrukcje KR2 z układem warstw górnych oraz dolnych zgodnym z Katalogiem 2014.

null
KLIENT
Jedna z największych firm budowlanych w Polsce mieszcząca się w 2019 roku na liście top 15 realizująca w Polsce największe kontrakty drogowe i kolejowe.
null
CEL
Wprowadzenie optymalizacji istniejących w dokumentacji technicznej konstrukcji w sposób ograniczający roboty ziemne oraz koszty z zachowaniem trwałości zmęczeniowej konstrukcji pierwotnych. Wprowadzenie rozwiązania nie pogarszającego jakości co warunkowało uzyskanie akcpetacji.
null
KORZYŚĆ
Ograniczenie robót ziemnych oraz znaczne przyspieszenie robót.
Problem

Wykonawca rozważał  przyspieszyć prace na drogach serwisowych.

Rozwiązanie

Zastosowanie warstwy stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym SiccaBASE pozwoliło przyśpieszyć proces przebudowy przy zachowaniu wysokiej trwałości zmęczeniowej drogi. Zabezpieczono konstrukcję przed działaniem wody, przy jednoczesnym zmniejszeniu sumarycznej grubości warstw w stosunku do rozwiązań Katalogowych.