Ziarnisty dodatek hydrofobowy do wykonywania podbudowy

Dodatek hydrofobowy SiccaBASE posiada Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU) wyrobu wydaną zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Zgodnie z wymaganiami wyrób posiada Aprobatę Techniczną w krajowym systemie "2+”, wydaną przez upoważnioną jednostkę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) tj. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, o numerze AT/2011-02-2731/2.

Zgodnie z wymaganiami produkcja wyrobu hydrofobowego SiccaBASE posiada system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) certyfikowany przez jednostkę niezależną posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA nr AC 157) tj. Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. Dla wyrobu SiccaBASE wydany został Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 157-UWB-115. Dodatkowo wyrób SiccaBASE posiada Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny (PZH), potwierdzający bezpieczeństwo stosowania wyrobu. Każdy z dokumentów przekazywany jest na życzenie zainteresowanej strony.

Ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE® spełnia wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST D.04.12.01. Pozwala na wykonanie podbudowy zasadniczej poprzez:
stabilizację istniejącego gruntu spoistego,
stabilizację mieszanek gruntowo-kruszywowych,
recykling istniejącej podbudowy (przebudowa drogi).

Warstwa wykonana tą metodą pełni funkcję ulepszonego podłoża, podbudowy pomocnicze, podbudowy zasadniczej lub dolnej warstwy podbudowy zasadniczej co oznacza, że bezpośrednio na niej można układać warstwy jezdne z mieszanek mineralno-asfaltowych dla kategorii ruchu od KR1 do KR7.

Warunki zastosowaniawarstwy stabilizowanej dodatkiem SiccaBASE®

Głównym wymaganiem dla materiału przeznaczonego do stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody jest niezbędna minimalna zawartość drobnych frakcji <0,063 mm. Oznacza to, że często problematyczne grunty spoiste mogą być wykorzystane jako materiał nośny o bardzo dobrych parametrach technicznych trwałych w czasie.

Decydującym czynnikiem przydatności materiału do wykonania warstwy stabilizowanej dodatkiem jest spełnienie wymagań w zakresie: współczynnika nasiąkania S, współczynnika odporności na absorpcję kapilarną R oraz modułu sprężystości E zastabilizowanego materiału.

Proces wbudowaniawarstwy stabilizowanej dodatkiem SiccaBASE®

Proces wbudowania warstwy z wykorzystaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego SiccaBASE® jest realizowany za pomocą typowego sprzętu używanego przy stabilizacji:
rozrzutniki mas sypkich, siewniki,
recyklery drogowe, gruntomieszarki,
walce gładkie bądź okołkowane,
równiarki samojezdne lub doczepne,
polewaczki, beczkowozy.

Możliwe jest również wykonanie podbudowy w procesie recyklingu istniejących warstw nawierzchni (wraz z podłożem gruntowym). Ogranicza to korytowanie związane z rozbiórką zdegradowanej konstrukcji.

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.