Posted in Blog
by
środa, 12 Kwiecień 2017

W dniach 6-7 marca Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITK RP zorganizowało szkolenie adresowane przede wszystkim do Zarządów Dróg Wojewódzkich, dotyczące zagadnień projektowania i realizacji konstrukcji drogowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia nowych materiałów, indywidualnego projektowania i potrzeb w tym zakresie.

Obecna była większa część Zarządów Wojewódzkich z Polski, a także przedstawiciele GDDKiA.

W gronie wykładowców uczestniczących w szkoleniu znalazło się wiele uznanych autorytetów, z dr Dołżyckim (Politechnika Gdańska) , dr Mieczkowskim i dr Majerem (ZUT Szczecin) na czele.

Pracownicy naszej firmy weszli w skład zespołu głównych wykładowców bloku szkoleniowego "Wiodące podbudowy - innowacyjność i optymalizacja stosowanych rozwiązań", w którym zaakcentowane zostały między innymi zagadnienia wykorzystywania izolatorów termicznych w konstrukcjach drogowych, będące przedmiotem coraz większej ilości publikacji naukowych, w tym Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Warszawy (np. publikacja prof. Rafalski, dr Wilczek oraz dr Kraszewski).

Posted in Blog
by
poniedziałek, 02 Styczeń 2017

Firma Nascon zaproszona została do ośrodka szkoleniowego w Józefowie na coroczne zamknięte warsztaty techniczne, organizowane przez Departament Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie było dedykowane dla pracowników Wydziałów Technologii oraz Laboratoriów Drogowych GDDKiA.

W przygotowanej prezentacji przedstawione zostały efekty działalności firmy, koncentrującej się od wielu lat na nowym rodzaju stabilizacji gruntów, wykorzystującym ziarniste dodatki hydrofobowe o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej, których zadaniem jest trwałe zwiększanie odporności na absorpcję kapilarną wody.

Omówiony został blisko 15-to letni okres badań prowadzonych przez IBDiM oraz kolejne etapy, w których Instytut zwiększał sukcesywnie obszar dopuszczenia do stosowania w drogownictwie (w zakresie kategorii ruchu, położenia warstwy w konstrukcji oraz rodzaju materiału stabilizowanego - od mieszanek aż po grunty) sypkich dodatków hydrofobowych dostarczanych przez Nascon.

Firma przedstawiła relację ze swojego najważniejszego, trzyletniego programu badawczo-wdrożeniowego wyznaczania stałych materiałowych (moduł sprężystości oraz współczynnik Poissona) dla materiału gruntowego stabilizowanego dodatkami oferowanymi przez Nascon. Program ten otworzył możliwość profesjonalnego projektowania stabilizacji, z zastosowaniem dodatków firmy, metodą mechanistyczno-empiryczną, a także implementacji w proces projektowania konstrukcji bardziej zaawansowanych metod (Metoda Elementów Skończonych), nad którymi obecnie pracuje firma.

Przedstawione zostały także założenia nowego programu badawczego, którego głównym celem jest określenie pełnej charakterystyki w obszarze zmęczenia wysokocyklowego, dla materiału gruntowego stabilizowanego produkowanym obecnie przez Nascon dodatkiem.

Posted in Blog
by
środa, 03 Sierpień 2016

2 sierpnia br. przedstawiciele naszej firmy mieli przyjemność rozpocząć spotkania techniczne organizowane w siedzibie GDDKiA, dotyczące wprowadzania nowych rozwiązań technicznych służących optymalizacji kosztów inwestycji drogowych.

W spotkaniu uczestniczyły czołowe firmy drogowe oraz biura projektowe, realizujące projekty inwestycyjne dla GDDKiA.

Departament Technologii, w odpowiedziach na pytania firm drogowych, konsekwentnie do wcześniejszych deklaracji Generalnej Dyrekcji potwierdził, iż zapalone zostało „zielone światło” dla nowych materiałów i technologii, w szczególności dotyczy ono rozwiązań pozwalających na zwiększenie możliwości wykorzystywania materiałów lokalnych i z recyklingu, niemniej jednak jako zleceniodawca oczekują w tym procesie odpowiedzialności i profesjonalizmu.

Podbudowy zasadnicze stabilizowane dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody, służąc nie tylko potrzebie optymalizacji kosztów, ale i ochronie środowiska naturalnego (poprzez ograniczanie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszania ilości odpadów), stanowią dodatkowo właśnie rozwiązanie zwiększające możliwość wykorzystywania na budowie materiałów miejscowych i stanowią pewnego rodzaju recykling.

Dyrektor IBDiM zakończył część dyskusyjną podziękowaniem skierowanym w stronę GDDKiA. Podkreślił, iż otwartość Zamawiającego jest kluczowym elementem procesu wdrażania nowych rozwiązań. Przypomniał także, że aktualne potrzeby w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju tym bardziej powinny nas wszystkich motywować.

Spotkanie podsumowane zostało przez organizatora apelem o większą odwagę firm drogowych w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań. Przedstawiciele firm drogowych potwierdzając swoje zainteresowanie prezentowanym rozwiązaniem, w odpowiedzi na apel zwrócili uwagę na konieczność wypracowania i dalszego utrzymywania przez obie strony procesu – Zamawiający i Wykonawca – odpowiednio ustanowionego kompromisu. Kompromis powinien dotyczyć oczekiwanej odwagi i dotychczas utrzymywanej po stronie GDDKiA, wydawać by się mogło za dużej ostrożności.

W spotkaniu poprzez system wideokonferencji uczestniczyło także kilka Oddziałów GDDKiA.

Posted in Blog
by
wtorek, 19 Lipiec 2016

W efekcie przeprowadzonego w Departamencie Realizacji Inwestycji GDDKiA spotkania, zachęceni bardzo pozytywnym przyjęciem oraz ukierunkowani przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji dokonaliśmy zgłoszenia do realizowanego od kilku miesięcy programu MIB oraz GDDKiA. Podbudowa stabilizowana dodatkami opisana została jako rozwiązanie zaakceptowane oraz sprawdzone w polskich warunkach realizacyjnych, wnoszące szereg korzyści finansowych, środowiskowych oraz społecznych.

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797240-p_2.htm
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/22541/Nowe-rozwiazania-i-pomysly-techniczne-cykliczne-spotkania-w-GDDKiA

Program optymalizacji inwestycji drogowych realizowany jest już od kilku miesięcy. Na licznie organizowanych spotkaniach wyraźnie zakomunikowane zostały kierunki optymalizacyjne, w tym zwiększenie transferu innowacyjnych rozwiązań oraz otwarcie się Generalnej Dyrekcji na nowe technologie (więcej). W wyniku prowadzonych prac niedawno ukonstytuowana została także Rada Ekspertów, w skład której weszli przedstawiciele czołowych organizacji w Polsce (więcej)

Posted in Blog
by
wtorek, 19 Lipiec 2016

W piątek, 15 lipca br. przedstawiciele naszej firmy uczestniczyli w prezentacji oraz rozmowach zorganizowanych w Departamencie Realizacji Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na blisko trzygodzinnym spotkaniu obecni byli także przedstawiciele pozostałych komórek organizacyjnych Dyrekcji, Naczelnicy Wydziałów Realizacji Projektów oraz przedstawiciele Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji.

Podczas spotkania w szerokim kontekście omówione zostały możliwości wykorzystywania stabilizacji dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcje kapilarną wody w projektach realizowanych przez Generalną Dyrekcję. Rozmowy dotyczyły nie tylko aspektów technicznych, ale także formalnych, w tym możliwości wykorzystywania rozwiązania w inwestycjach realizowanych zarówno w oparciu o warunki kontraktowe „zaprojektuj i zbuduj” jak również w przypadku tzw. żółta książka FIDIC, ale także w przypadku tzw. czerwonej książki FIDIC czyli robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego, w ramach tzw. Inżynierii Wartości (możliwość wprowadzania Poleceń Zmiany w oparciu o Inżynierię Wartości została uregulowana w subklauzuli 13.2 Warunków Kontraktu na budowę oraz Warunków Kontraktu na budowę z projektowaniem - subklauzula 13.2 jest aktywna zarówno na kontraktach realizowanych w trybie „buduj”, jak i w trybie „zaprojektuj i zbuduj” - źródło GDDKiA).

Obecni na spotkaniu Dyrektorzy obu Departamentów Technologii oraz Realizacji Inwestycji wyrazili swoją akceptacją dla prezentowanego rozwiązania, zgodnie przyznając mu wysoki potencjał generowania korzyści, nie tylko finansowych.

Prezentacja przedstawiona na spotkaniu, omawiająca zagadnienia techniczne oraz podstawowe korzyści stosowania nowego rodzaju stabilizacji wraz z wprowadzeniem do projektowania metodami empiryczno-mechanistycznymi widoczna jest poniżej.

Posted in Blog
by
piątek, 17 Czerwiec 2016

15 czerwca w Wydziale Technologii krakowskiego oddziału GDDKiA odbyły się warsztaty technologiczne dotyczące rozwiązań i technologii wprowadzających do drogownictwa nowe możliwości optymalizacji kosztów inwestycji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora:
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/22370/Spotkanie-technologiczne-Optymalizacja-inwestycji-drogowych-Innowacje-sprawdzone-w-praktyce

Posted in Blog
by
niedziela, 05 Czerwiec 2016

Dziękujemy Wrocławskiemu oddziałowi GDDKiA za organizację całodniowego spotkania w nowej siedzibie.

Więcej informacji:
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21773/Seminarium-Odpowiedzialna-innowacja-w-praktyce

Posted in Blog
by
środa, 20 Kwiecień 2016

KORZYŚCI wysoko ocenione przez Projektantów, Zamawiających i Wykonawców

Trwałość zmęczeniowa stabilizacji dodatkami może być obiektywnie wykazana poprzez wykorzystanie metod empiryczno-mechanistycznych (więcej). Optymalizacja kosztów inwestycji drogowych bez utraty jakości to zagadnienie, które aktualnie obecne jest u Zamawiających na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego. Jedne z głównych wytycznych służących realizacji tego celu, zdefiniowane przez grupy eksperckie powołane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa mówią o konieczności zwiększania wykorzystywania lokalnych zasobów kruszyw, zwiększania wykorzystania materiałów z recyklingu oraz o zwiększeniu transferu do polskiej branży drogowej rozwiązań innowacyjnych (więcej). Dokładnie w taki sam sposób można scharakteryzować stabilizację dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody.

To rozwiązanie innowacyjne, ale posiadające w Polsce już ponad 15-to letnią historię, która z powodzeniem zweryfikowała je w naszych warunkach gruntowych oraz klimatycznych (na świecie rozwiązanie obecne jest blisko 60 lat). Wykorzystuje do budowy materiał występujący lokalnie, a w wyniku modyfikacji właściwości fizycznych gruntu uzyskiwana jest wymagana jakość, głównie podatność przy równoczesnej pracy z dużym promieniem czaszy ugięcia. Dzięki wysokiej trwałości zmęczeniowej konstrukcji, konsolidacji oraz możliwości wielokrotnego wykorzystywania raz zmodyfikowanego gruntu doskonale wpisuje się w kierunki nadawane przez Dyrektywy Unijne i kolejne nowelizacje Ustawy Pzp. (np. kwestia Cyklu Życia Produktu). Przy szerokich możliwościach stosowania wprowadza poszukiwaną przez Zamawiających bezpieczną, bo precyzyjnie opisaną, możliwość wprowadzania do postepowań wymogu składania oferty wariantowej. Dla Wykonawców staje się wartościowym źródłem przewagi konkurencyjnej, szczególnie poszukiwanym w okresie trudnych, bo pozyskiwanych z niskim budżetem startowym kontraktów.

PRODUKTY I USŁUGI wzajemnie się uzupełniające oraz wspierające działania innych

Jesteśmy świadomi faktu, iż absorbowanie przez branżę drogową nowych rozwiązań technicznych jest procesem długotrwałym i wielopłaszczyznowym. Rola narzędzi i działań wspierających jest w nim nieoceniona, a błędy są niechętnie wybaczane. Dlatego właśnie ściśle kontrolujemy jakość podczas swojej produkcji, rozwijamy narzędzia wspierające oraz stale podnosimy swoje kwalifikacje dbając o wysoki poziom merytoryczny naszych szkoleń i seminariów, wiedząc doskonale że przekazywana tą drogą wiedza jest niezbędna oraz ułatwia pracę pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego.

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW towarzyszących branży drogowej i wymagających optymalnych zmian

Praktycznie w każdym przypadku zastosowanie podbudowy stabilizowanej dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody rozwiązuje jeden z największych, towarzyszących inwestycjom drogowym problemów. Istotne ograniczanie transportu ciężkiego oraz niedogodności, a nawet zniszczeń jaki on powoduje jest ważne dla wszystkich. W opinii każdego, jeżeli tylko można te procesy redukować bez utraty wymaganej jakości to należy bezwzględnie to robić. Przy całkowitym bezpieczeństwie stosowania wykorzystywanych związków chemicznych rozwiązywane są także towarzyszące nam już powszechnie problemy związane z negatywnym oddziaływaniem procesów inwestycyjnych na środowisko czyli zanieczyszczenia w wyniku emisji spalin samochodów ciężarowych, eksploatacja nieodnawialnych zasobów naturalnych czy też sprawy związane z coraz trudniejszym składowaniem odpadów (więcej).

NASZA MISJA

Wspieranie uczestników infrastrukturalnych projektów drogowych i kolejowych, zdecydowanych wykorzystywać w swojej pracy nowe, przynoszące oszczędności rozwiązania technologiczne. Robimy to poprzez dostarczanie fachowej wiedzy, ułatwianie dostępu do przydatnych zasobów i narzędzi oraz oferowanie na najbardziej korzystnych na rynku warunkach wysokiej jakości materiałów budowlanych, będących składnikiem tych rozwiązań.