STABILIZACJA HYDROFOBOWA

Co to jest stabilizacja o trwale zwiększonej odporności na absorpcję kapilarną wody (hydrofobowa)?

To rodzaj stabilizacji gruntu wykonywanej na miejscu, charakteryzujący się tym, że przy odpowiednio dobranej recepcie oraz zastosowaniu specjalistycznych sypkich związków chemicznych o właściwościach hydrofobowych powstaje warstwa konstrukcyjna podatna, pracującą w jednej fazie, bez spękań.

Najczęściej na ten rodzaj stabilizacji Inwestorzy lub Wykonawcy decydują się ze względu na korzyści  finansowe jakie wprowadza rozwiązanie – przy utrzymaniu wymaganej jakości (trwałości) możliwe jest zmniejszenie zakresu robót ziemnych, istotne skrócenie czasu wykonania prac związanych z wbudowywaniem materiałów w warstwy konstrukcji nawierzchni oraz skuteczne wykorzystanie trudnych gruntów spoistych.

Utabilizowana w taki sposób warstwa gruntu odcina dostęp wody kapilarnej do konstrukcji,  a dwukrotnie wyższy – w stosunku do kruszywa – poziom modułu sprężystości zmodyfikowanego materiału gruntowego wprowadza bardzo duże możliwości optymalizacji układów warstw konstrukcji.  W wybranych przypadkach możliwe jest wprowadzenie redukcji grubości warstw bitumicznych z jednoczesnym utrzymaniem wymaganej trwałości zmęczeniowej, co potwierdzane jest obliczeniami mechanistyczno-empirycznymi.

Jeżeli jesteś zainteresowany wykorzystaniem stabilizacji hydrofobowej lub chciałbyś dowiedzieć się więcej na jej temat zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

KONTAKT

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE

Stabilizacja ziarnistym dodatkiem hydrofobowym jest z powodzeniem stosowana na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jak i na inwestycjach prywatnych.

10 LAT W POLSCE

Stabilizacja stosowana jest w Polsce od blisko 10 lat, obecnie także na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

SEKOCENBUD

Od 2017 roku ceny robót dla tego rodzaju stabilizacji publikowane są w biuletynie cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD SEKOCENBUD pod pozycją D-04.12.00.00.

ZIARNISTY DODATEK HYDROFOBOWY

SiccaBASE

Ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE przeznaczony jest do trwałego zwiększenia odporności warstwy stabilizacji gruntu na podciąganie kapilarne wody i w konsekwencji zatrzymywania dostępu wody gruntowej do kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni.

Dzięki efektowi skutecznego utrzymywania w czasie warstwy podbudowy lub ulepszonego podłoża w stanie znacząco obniżonej wilgotności uzyskujemy możliwość projektowania recept w taki sposób, aby gotowa warstwa stabilizacji nie była wrażliwa na spękania (optymalne dozowanie spoiwa) i równocześnie pozbawiona była ryzyka niekontrolowanej utraty w czasie eksploatacji parametrów, powodowanej degradującym działaniem wody i mrozu.

W przypadku stosowania nowych materiałów należy pamiętać o tym, że kluczowe jest posiadanie przez te materiały wystarczającej ilości danych oraz obiektywnych ocen potwierdzających ich trwałość oraz zachowanie przez projektowany lub wymagany okres swoich cech i charakterystyk. Nasz dodatek sprawdził się na kilkudziesięciu realizacjach drogowych wykonywanych na przestrzeni ostatnich kilku lat.

WIĘCEJ

Skład i odziaływanie chemiczne dodatku

SiccaBASE jest kationowym środkiem powierzchniowoczynnym o strukturze amifilowej, bazującym na uwodornionych aminach tłuszczowych. Jego wysokowartościowa grupa liofilowa ma silne powinowactwo do cząsteczek gruntowych co powoduje, iż w przypadku kontaktu dodatku z cząstkami gruntu dochodzi do odwrócenie części hydrofobowej cząsteczek gruntu na zewnątrz. W efekcie powstają tzw. micele odwrotne sprawiające, że cząsteczki gruntu nabywają zdolność do odpychania od siebie cząsteczek wody.

Korzystny wpływ wysokowartościowych kationów grup liofilowych obecnych w SiccaBASE na fizykochemiczne właściwości gruntu uzależniony jest od faktu posiadania przez grunt (do którego wprowadzamy podczas procesu stabilizacji dodatek) odpowiednio dużej powierzchni właściwej (determinowanej przez wielkość poszczególnych cząstek gruntu). Duża powierzchnia właściwa gruntów spoistych powoduje, iż posiadają one największą aktywność fizykochemiczną.

Kationy znajdujące się w warstwie dyfuzyjnej mają znaczący wpływ na właściwości mechaniczne gruntu. Im większa wartościowość kationów (z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku dodatku SiccaBASE) tym miej jest ich w warstwie dyfuzyjnej i w konsekwencji tym coraz lepsze stają się właściwości gruntu. Ponieważ grunty spoiste o rozwiniętej powierzchni właściwej mają zdolność do absorbowania i zatrzymywania kationów (dzięki swojej pojemności wymiennej), wprowadzenie dodatku hydrofobowego powoduje łączenie się jego cząstek z cząsteczkami gruntu.

2019_Karta Charakterystyki (MSDS) SiccaBASE(1)
null

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA NA GRUNT

WIĘCEJ >

null

JAKI MATERIAŁ MOŻNA STABILIZOWAĆ DODATKAMI?

WIĘCEJ >

null

PODATNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

WIĘCEJ >

null

PROJEKTOWANIE ORAZ UMIEJSCOWIENIE WARSTWY W KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

WIĘCEJ >

null

WYKONANIE NA BUDOWIE – SPRZĘT, BADANIA, ODBIÓR

WIĘCEJ >

CO OFERUJE NASCON

Doświadczenie w branży

Doświadczona kadra inżynierów

Profesjonalizm

Kompleksowe rozwiązania

Wysoka jakość usług

KOMPLEKSOWA DZIAŁALNOŚĆ

PRODUKCJA I DOSTAWA DODATKÓW DO PROFESJONALNEJ STABILIZACJI CHEMICZNEJ GRUNTÓW
AKTYWNY UDZIAŁ W PROCESIE ZATWIERDZANIA TECHNOLOGII
WSPARCIE TECHNICZNE INŻYNIERÓW NA BUDOWIE
PROFESJONALNE SZKOLENIA
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I PROGRAM KOMPUTEROWY

WSPÓŁPRACA

DOSTARCZANE PRZEZ NAS SPECJALISTYCZNE DODATKI CHEMICZNE DO STABILIZACJI OD WIELU LAT WYKORZYSTYWANE SĄ W POLSCE Z POWODZENIEM

JESTEŚMY DUMNI Z FAKTU, ŻE GRONO KLIENTÓW KTÓRZY NAM ZAUFALI STALE SIĘ POWIĘKSZA I DZISIAJ ZNAJDUJĄ SIĘ POŚRÓD NICH NAJWIĘKSZE FIRMY DROGOWE

oraz wiele innych...

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI METODĄ MECHANISTYCZNO-EMPIRYCZNĄ

PROGRAM DO OBLICZEŃ TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ

MWS Pavement Design

MWS Pavement Design to program do obliczeń mechanistyczno-empirycznych konstrukcji nawierzchni drogowych. Do obliczeń stanu konstrukcji (naprężeń, odkształceń i przemieszczeń) wykorzystywana jest przybliżona metoda analityczna z wykorzystaniem modelu sprężystych warstw skończonych. Do obliczeń trwałości zmęczeniowej wykorzystywane są formuły empiryczne wykorzystywane do weryfikacji „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” z 2014 r. tj. AASHTO 2004 oraz Instytutu Asfaltowego.
WIĘCEJ

DOSTARCZYLIŚMY OPROGRAMOWANIE LUB WSPÓŁPRACUJEMY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI METODĄ MECHANISTYCZNO-EMPIRYCZNĄ Z CZOŁOWYMI BIURAMI PROJEKTOWYMI W POLSCE

oraz wiele innych...

OPRACOWANIE PROGRAMU MWS WYMAGAŁO OD NAS DUŻEGO ZAANGAŻOWANIA. TERAZ JEST NAM NIEZMIERNIE MIŁO WIDZĄC, ŻE Z NASZEGO OPROGRAMOWANIA W SWOJEJ CODZIENNEJ PRACY ZAWODOWEJ KORZYSTA WIELU ZARZĄDCÓW DROGOWYCH, Z GENERALNĄ DYREKCJĄ WŁĄCZNIE, A TAKŻE ŻE GRONO UŻYWAJĄCYCH PROGRAM ZARZĄDCÓW KAŻDEGO DNIA SIĘ POWIĘKSZA.

PROGRAM MWS Pavement Design PRZEKAZALIŚMY NIEODPŁATNIE NA CELE DYDAKTYCZNE PRACOWNIKOM NAUKOWYM CZOŁOWYCH KRAJOWYCH INSTYTUTÓW ORAZ UCZELNI TECHNICZNYCH

Właścicielem serwisu jest NASCON Sp. z o.o.